Garantiebepalingen

Hier staan we voor.

Laminaat.nl doet er alles aan om kwaliteitsproducten met een goede service te leveren. Op al onze producten zit fabrieksgarantie. Om aanspraak te maken op de garantie, moet er aan de volgende voorwaarden worden voldoen:
 
Op alle geleverde producten wordt alleen fabrieksgarantie verleend. De koper kan géén beroep doen op de garantiebepalingen:

  1. indien de koper de producten heeft verwaarloosd. 
  2. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde plaatsing, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende storingen of onheilen.
  3. indien de producten niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze zijn onderhouden.
  4. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Mochten er klachten zijn die voortvloeien omdat koper in gebreke is gebleven of veroorzaakt zijn door de koper, dan zijn alle reparaties en kosten voor diens rekening.

Laminaat.nl houdt zich voor tot het geven van instructies aan koper of derden, bij aankoop, aflevering of gebruik van de gekochte goederen. De koper is gehouden deze instructies te volgen. Indien zich omstandigheden voordoen, waardoor koper deze instructies niet kan volgen, is hij gehouden dit te melden aan Laminaat.nl, waardoor Laminaat.nl met inachtneming van deze omstandigheden, instructies kan geven. Worden instructies evenwel niet opgevolgd, dan vervallen alle rechten m.b.t. de garantie(s).

Laminaat.nl is na toekenning van garantie(s) door de fabrikant niet aansprakelijk voor de kosten van verwijdering en plaatsing van de (nieuwe) producten, verplaatsingskosten of enige andere kosten of schade.

Er worden geen garantievergoedingen van financiële aard verstrekt.