Algemene voorwaarden

Laminaat.nl is onderdeel van Laminaat.nl B.V., alle hieronder genoemde voorwaarden voor Laminaat.nl B.V. gelden ook voor Laminaat.nl.

Artikel 1: Algemeen

 1. De koper aanvaardt bij de plaatsing van een bestelling de volgende voorwaarden, tenzij anders duidelijk en schriftelijk overeengekomen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen op afstand van goederen in Nederland en België van Laminaat.nl B.V., gevestigd te Veldhoven. Voor landen in de EU of daarbuiten gelden andere schriftelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden, op verzoek informeert Laminaat.nl B.V. u mondeling hierover.

 2. Op alle aanbiedingen van Laminaat.nl B.V. zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt Laminaat.nl B.V. u een schriftelijk exemplaar.

 3. Naast deze algemene voorwaarden kan Laminaat.nl B.V. aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden, deze aanvullende voorwaarden worden aan de klant toegezonden.

 4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Laminaat.nl B.V.

Artikel 2: Afbeeldingen/stalen

 1. Alle afbeeldingen, foto's en gegevens betreffende decors, kleuren, uitvoeringen enz. opgenomen in prijscouranten, folders, monsterborden, stalen en websites, geven slechts een beeld van bijvoorbeeld de kleur- en decornuances en kunnen afwijken van het werkelijke product. De aangeboden stalen zijn slechts een staalname maar geven geen overzicht van al de verschillende nuances binnen het design en gelden slechts bij benadering. Ze kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 2. Kleurstalen kunnen worden aangevraagd. De kosten hiervan zijn € 1,00 per staal.

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle prijzen van Laminaat.nl B.V. zijn inclusief btw.

 2. Voor de goederen c.q. producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op alle websites van Laminaat.nl B.V.. Laminaat.nl B.V. is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailingen of op de website.

 3. Laminaat.nl B.V. heeft het recht, voor levering de koper te informeren van prijswijzigingen als dit het geval is.

 4. De koper heeft m.b.t. sub. 3 het recht om de overeenkomst op afstand binnen 24 uur na deze vermelding op te zeggen.

 5. (Update 11/01/2022) De door Laminaat.nl B.V. verstrekte kortingscodes zijn geldig, tenzij anders vermeldt, voor de duur van 1 (één) kalenderjaar (365 dagen).

Artikel 4: Offertes

 1. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 7 dagen na dagtekening tenzij anders is aangegeven.

 2. De offertes van Laminaat.nl B.V. zijn vrijblijvend, tenzij anders wordt aangegeven.

 3. De opgave van gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden in de offerte, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Koper dient zich van de juistheid te vergewissen. Mocht uit het tot stand komen van de overeenkomst blijken dat de opgave op enig punt onjuistheden heeft bevat, dan is Laminaat.nl B.V. bevoegd tot prijswijziging, voor zover daartoe aanleiding is.

 4. De in de offerte gedane opgaven zijn eigendom van Laminaat.nl B.V. en mogen door koper niet worden gebruikt. Getoonde foto's op de website, monsterborden of modellen, dienen slechts om een indruk te geven van de kwaliteit, c.q. kleurstelling, c.q. structuur.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van een orderbevestiging c.q. bestelling aan Laminaat.nl B.V., in sommige gevallen voorzien van een handtekening en / of aanbetaling van de klant aan Laminaat.nl B.V., via email, internet of anderszins.

 2. Artikelen die op "bestelling" gekocht worden, kunnen na acceptatie door Laminaat.nl B.V. niet meer worden gewijzigd c.q. worden geannuleerd door de koper. Deze informatie is duidelijk aangegeven per product op onze website.

 3. Laminaat.nl B.V. zal bij de bestellingen de grootste zorgvuldigheid in acht nemen.

 4. Laminaat.nl B.V. heeft het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na (vooruit)betaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

 5. Laminaat.nl B.V. zal de geaccepteerde bestellingen tijdig doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat de koper de bestelling geplaatst heeft, bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 6. Laminaat.nl B.V. voldoet evenwel aan haar verplichtingen uit de overeenkomst wanneer zij ten tijde van de levering het in de overeenkomst omschreven artikel wat kwaliteit, kleurstelling en dergelijke betreft, koper het daaraan zo nauwkeurig mogelijk verwante artikel verschaft, in dezelfde prijscategorie, wanneer het omschreven artikel in de overeenkomst niet meer leverbaar is. Koper wordt hiervan vooraf geïnformeerd.

Artikel 6: Betaling

 1. Iedere koopovereenkomst geschiedt onder de algemene voorwaarden van Laminaat.nl B.V., door middel van een vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen. Betaling geschiedt middels iDEAL (uw eigen bankomgeving), Creditcard of welke andere vorm van de op de website duidelijk aangegeven betaalmiddelen. Alle bestellingen kunnen enkel per vooruitbetaling worden voldaan.

 2. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de vooruitbetaling is ontvangen, tenzij anders overeengekomen.

 3. Indien de koper de vooruitbetaling niet bij bestelling voldoet, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Laminaat.nl B.V. verschuldigd van 7,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

 4. Indien de facturen niet tijdig betaald worden zal, ten titel van onverminderbare en forfaitaire schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van € 150,00. De intresten en schadevergoedingen zullen van rechtswege worden toegepast zonder voorafgaande ingebrekestelling.

  Indien Laminaat.nl B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 5. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

 6. De door Laminaat.nl B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Laminaat.nl B.V. totdat de klant al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7: Transport(kosten) en aflevering van de goederen

 1. Laminaat.nl B.V. berekent transportkosten. De transportkosten zijn duidelijk terug te vinden op de websites van Laminaat.nl B.V.. Deze transportkosten zijn uitsluitend van toepassing op afleveradressen binnen Nederland en België, tenzij anders overeengekomen. Meerkosten zoals vervoer over water, tolwegen en/of tunnels e.d. indien noodzakelijk, worden apart bij bestelling van de goederen aan de klant in rekening gebracht.

 2. Laminaat.nl B.V. berekent, m.b.t. tot sub 1, afwijkende bezorgkosten op afleveradressen buiten Nederland en België.

 3. Voor andere landen c.q. gebieden worden aparte prijsafspraken gemaakt.

 4. De producten reizen voor risico van Laminaat.nl B.V. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

 5. De koper is gehouden de producten in ontvangst te nemen bij aflevering, en hiervoor te tekenen. De koper dient de (gekochte) zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te controleren. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  - Of de juiste zaken zijn geleverd,
  - Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bv. aantal/hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene,
  - Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen,
  - Of indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

  Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 48 uren na aflevering schriftelijk aan Laminaat.nl B.V. te melden. Na deze periode van 48 uren worden de overeengekomen hoeveelheden/goederen geacht juist te zijn geleverd. Ten aanzien van goederen met zichtbare gebreken die reeds geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, kan niet meer worden gereclameerd.

  Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Laminaat.nl B.V. worden geretourneerd.

 6. Bij aflevering van de producten dient de koper aanwezig te zijn voor het in ontvangst nemen van de goederen. Indien dit niet het geval is, zullen de extra transportkosten door gefactureerd worden aan de koper. Deze kosten bedragen minimaal € 79,95.

 7. Als de koper de producten annuleert na verzending of bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar de desbetreffende leverancier van Laminaat.nl B.V. Eventuele gemaakte kosten worden door Laminaat.nl B.V. middels een factuur aan u doorberekend. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten als mede waardeverminderingen.

 8. Laminaat.nl B.V. evenals Laminaat.nl is na bestelling van een gratis staal gemachtigd de klant een periodieke e-mail te sturen, waarvoor de afnemer zich te allen tijde kan afmelden.

Artikel 8: Garantie

 1. Laminaat.nl B.V. staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

 2. Op alle geleverde producten wordt alleen fabrieksgarantie verleend.

 3. De koper kan géén beroep doen op de garantiebepalingen:
  - Indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
  - Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde plaatsing, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende storingen of onheilen.
  - Indien de producten niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze zijn onderhouden.
  - Indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

 4. Mochten er klachten zijn die voortvloeien omdat koper in gebreke is gebleven of veroorzaakt (zie artikel 8 sub 3) zijn door de koper, dan zijn alle reparaties en kosten voor diens rekening.

 5. Laminaat.nl B.V. houdt zich voor tot het geven van instructies aan koper of derden, bij aankoop, aflevering of gebruik van de gekochte goederen. De koper is gehouden deze instructies te volgen. Indien zich omstandigheden voordoen, waardoor koper deze instructies niet kan volgen, is hij gehouden dit te melden aan Laminaat.nl B.V., waardoor Laminaat.nl B.V. met inachtneming van deze omstandigheden, instructies kan geven. Worden instructies evenwel niet opgevolgd, dan vervallen alle rechten m.b.t. de garantie(s).

 6. Laminaat.nl B.V. is na toekenning van garantie(s) door de fabrikant niet aansprakelijk voor de kosten van verwijdering en plaatsing van de (nieuwe) producten, verplaatsingskosten of enige andere kosten of schade.

 7. Er worden geen garantievergoedingen van financiële aard verstrekt.

Artikel 9: Retouren

 1. Goederen kunnen tot max. 7 werkdagen na afleverdatum door de klant retour worden gestuurd (hieronder valt ook de wettelijke geldende zichttermijn). Beperkingen hierop worden genoemd in artikel 5.

 2. Laminaat.nl B.V. haalt enkel goederen op wanneer dit duidelijk vermeld staat bij het desbetreffende product, eventuele kosten m.b.t. het retourneren van goederen worden niet vergoed.

 3. Goederen kunnen geretourneerd worden onder voorwaarden van gesloten volle verpakking(en), géén schade aan product(en) en/of verpakking, dezelfde aangeschafte productieserie en de koper moet aantonen dat het retourproduct gekocht is bij Laminaat.nl B.V.

 4. Op "bestelling" (w.o. gefabriceerde en/of samengestelde) geleverde goederen kunnen niet worden geretourneerd c.q. worden niet retour genomen door Laminaat.nl B.V.

 5. Retouren dienen altijd aangemeld worden via info@laminaat.nl. In overleg met de klantenservice zal de retour vervolgens worden ingepland. Kopers die hun goederen onaangekondigd terugzenden zullen niet vergoed worden.

Artikel 10: Overmacht

 1. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst een omstandigheid voordoet die als overmacht kan worden gekwalificeerd, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor Laminaat.nl B.V. blijvend of tijdelijk onmogelijk is, heeft koper de bevoegdheid binnen 3 dagen nadat Laminaat.nl B.V. het zich voordoen van een dergelijke omstandigheid aan koper heeft gemeld, ofwel de overeenkomst te ontbinden zonder dat een van de partijen recht heeft op schadevergoeding, ofwel akkoord te gaan met uitstel van de nakomingverplichtingen van Laminaat.nl B.V., in welk laatste geval Laminaat.nl B.V. bevoegd is het na het zich voordoen van de omstandigheid optredende prijsverhogingen aan koper door te berekenen. Onder overmacht dient in dit verband te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van Laminaat.nl B.V., welke van dien aard is dat naleving van of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd, waaronder begrepen zijn omstandigheden als oorlog, onlusten, brand of andere vernielingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoer apparaat, ziekte onder het personeel van Laminaat.nl B.V. of werknemersschaarste in het algemeen, werkstakingen in het bedrijf van Laminaat.nl B.V. of elders, uitsluiting, mislukking bij de uitvoering, bedrijfsstoornis in welke vorm dan ook, het niet, niet goed of niet voldoen door onderleveranciers aan hun verplichtingen ten opzichte van Laminaat.nl B.V., sluiting van de grenzen, wijziging van de invoerrechten en belastingen, het opleggen van heffing of andere maatregelen van overheidswege, die de leveringsplicht van Laminaat.nl B.V. bovenmatig verzwaren.

Artikel 11: Ontbinding

 1. Indien de koper zijn verplichtingen tegenover Laminaat.nl B.V. niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, evenals zijn faillissement is of wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, als mede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Laminaat.nl B.V. te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorgenoemde geldt voor zowel de consument c.q. particulier als bedrijven.

 2. In gevallen onder artikel 15 genoemde, heeft Laminaat.nl B.V. het recht, zonder enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of dit geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 3. Laminaat.nl B.V. is ten allen tijde bevoegd dan schadevergoeding van de koper te vorderen, evenals de geleverde goederen, terug te nemen.

 4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten allen tijde eerst Laminaat.nl B.V. schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

 5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf al in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op het ongedaan maken van al door Laminaat.nl B.V. verrichte prestaties. Laminaat.nl B.V. heeft onverkort recht op betaling voor de al door haar verrichte prestaties.

Artikel 12: Wanprestatie

 1. Onverminderd het in artikel 11 bepaalde is, indien de koper niet, niet tijdig ook niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, evenals in geval van faillissement of surseance van betaling van koper, of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, hij van rechtswege in gebreke is en is Laminaat.nl B.V. bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, zulks onverminderd het recht van Laminaat.nl B.V. om alle uit de wanprestatie voortvloeiende schade te vorderen; koper is gehouden in geval van wanprestatie, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand. In geval van niet tijdige betaling door koper, worden de buitengerechtelijke incassokosten bepaald op een minimumbedrag van 15% van de som van de hoofdsom plus rente, dat met een minimumbedrag van € 500,00 per geval of factuur.

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Laminaat.nl B.V. aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere goederen van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door het in gebreke blijven van koper.

 2. Laminaat.nl B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan goederen die zijn ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik, verkeerd onderhoud, buiten de specificaties en/of instructies van de fabrikanten.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Laminaat.nl B.V. aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade, ontstaan ten gevolge van een gebrek in het geleverde, voor zover de schade niet meer bedraagt dan € 150,00. Boven het hiervoor vermelde bedrag kan Laminaat.nl B.V. nimmer aansprakelijk worden gesteld door koper. Koper kan Laminaat.nl B.V. niet meer aansprakelijk stellen na betaling van levering m.b.t. het geleverde.

 2. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade, ontstaan door omstandigheden als het in gebreke blijven met betrekking tot achtergehouden informatie en/of gebreken door koper.

 3. Laminaat.nl B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade voor koper, welke ontstaat door vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen is omzetschade.

Artikel 15: Copyright beeld- en tekstmateriaal

 1. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Artikel 16: Arbitrage

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Eindhoven.

Onder voorbehoud van type -en zetfouten.

Laminaat.nl B.V.